The Tapas Dishes

If you enjoy the spicy side of life, these Tapas will make your tongue sweet!
Grren Bean Tapas 6.00
Baby Bok Choy Tapas 6.00
Bean Sprout Tapas 6.00
Eniko Mushroom Tapas 6.00
Scallion Pancake Tapas 5.00
Spicy Chicken Tapas 9.00
Potato Tapas 6.00
Cucumber Tapas 6.00
Napa Cabbage Tapas 6.00
Zucchini Tapas 6.00